สุพรรณบุรี นำร่อง มินิบัสเมอร์ซิเดส – เบนซ์ เส้นทางสุพรรณบุรี – กรุงเทพมหานคร อำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร

ขนส่ง จ.สุพรรณบุรี นำร่อง พิธีเปิดตัวและปล่อยขบวนรถ มินิบัสเมอร์ซิเดส – เบนซ์ ครั้งแรกเส้นทางสุพรรณบุรี – กรุงเทพมหานคร อำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร

นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานในพิธีเปิดตัวและปล่อยขบวนรถมินิบัสเมอร์ซิเดส – เบนซ์ ครั้งแรกเส้นทางสุพรรณบุรี – กรุงเทพมหานคร ในวันนี้(4 ก.ค.62) ณ สถานีขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพลิกโฉมการให้บริการสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เดินทางอย่างปลอดภัยและมีความสะดวกสบายในการเดินทาง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ที่ต้องการปรับเปลี่ยนระบบการขนส่งโดยสารให้ปลอดภัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งชาวสุพรรณบุรีจะได้รับการบริการที่ยกระดับ  ด้วยรถมินิบัสเมอร์ซิเดส-เบนซ์เป็นแบรนด์รถโดยสารที่ได้รับการยอมรับ มาเป็นระยะเวลานาน ทั้งในเรื่องของความทนทานและความปลอดภัย

นอกจากนี้ การประกอบตัวถัง ก็ถูกประกอบขึ้นจากฝีมือของช่างเมืองสุพรรณและให้การบริการโดยคนสุพรรณ ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมชาวสุพรรณบุรีตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งเป็นประโยชน์โดยภาพรวมของจังหวัดสุพรรณบุรี

ทั้งนี้ นายประกอบ   สกุลพราหมณ์ นายสถานีขนส่งผู้โดยสาร สุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานีขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีและผู้ประกอบการเดินรถ ส.สามสหาย และเมอร์ซิเดส-เบนซ์ กิจเศรษฐี   ต้องการส่งเสริมคุณภาพในการให้บริการขนส่งมวลชน ทางผู้ประกอบการเดินรถ ได้ปรับเปลี่ยนรถโดยสารจากรถตู้สาธารณะ เป็นมินิบัส  ซึ่งหลังจากครบอายุการใช้งานครบ 10 ปี  ทางสถานีขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้ประกอบการเดินรถ  ยินดีเปลี่ยนรถโดยสารมินิบัสแทนรถตู้เดิม ซึ่งทาง ส.สามสหายได้นำร่องในการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ โดยเลือกใช้รถมินิบัสเมอร์ซิเดส-เบนซ์ ซึ่งเลือกซื้อจากบริษัทกิจเศรษฐี อะไหลั่ยยนต์ จำกัดหรือที่รู้จักกันในนามเบนซ์ กิจเศรษฐี ผู้จัดจำหน่ายเพียงรายเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรีและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ จึงเชื่อมั่นได้ว่าการ การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการภาคการเดินรถและประชาชนเป็นอย่างยิ่ง