สุพรรณบุรี อบต.สวนแตง จับมือผู้นำชุมชนร่วมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

นายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์ นายก อบต. สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกับ รพ.สต.สวนแตง อสม. และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน หยอดทรายอะเบท และกำจัดแหล่งน้ำขัง เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อันเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก ในเขต อบต.สวนแตง ทั้ง 9 หมู่บ้าน ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยนายทวีสัคค์ กล่าวว่าโรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขและเป็นปัญหาซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มของการเกิดโรคสูงขึ้น  ในอดีตที่ผ่านมา  กลุ่มผู้ป่วยส่วนใหญ่  เป็นผู้ป่วยในกลุ่มอายุ  5-14  ปี  ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กวัยเรียนและการเกิดโรคมักจะระบาดในช่วงฤดูฝน ดังนั้น มาตรการการควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ได้ผลในขณะนี้ยังคงเป็นมาตรการการควบคุมยุงพาหะนำโรค
ซึ่งเป็นการยากที่จะอาศัยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐเพียงฝ่ายเดียว  ดังนั้นการที่จะให้ได้ผลอย่างเต็มที่จึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกครัวเรือนร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้นำชุมชนช่วยกันป้องกันโรคดังกล่าวในหลากหลายรูปแบบ เช่น  การรณรงค์  การร่วมมือกับโรงเรียน  ชุมชน  สถานที่ราชการต่างๆ  การจัดหาสารฆ่าลูกน้ำ  การพ่นหมอกควันและสารเคมี  การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย  การใช้วิธีทางธรรมชาติในการกำจัดลูกน้ำ  และสำคัญที่สุดคือการรู้จักป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด
แต่ในปัจจุบันพบว่าสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก   ยังทวีความรุนแรงและมีผู้ป่วยมากขึ้น  ซึ่งจำเป็นต้องทำการควบคุมป้องกันและรณรงค์เพื่อให้สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกกลับอยู่ในสภาวะที่ไม่รุนแรงและเพื่อเป็นการป้องกันอย่างต่อเนื่อง
อบต.สวนแตง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อควบคุมและป้องกัน   โรคไข้เลือดออกล่วงหน้าและทันท่วงทีที่เกิดโรค เพื่อลดจำนวนและอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มวัยเรียนและประชากรทุกกลุ่มอายุ เป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ     เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกให้บุคคล    ครอบครัว   ชุมชน  ให้มีศักยภาพในการช่วยกันดูแลและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจและตระหนักในการป้องกันไข้เลือดออก