สุพรรณบุรี เตรียมจัด”วิ่งสร้างฝัน ปันรักเด็กพิการ” พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข

ที่ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จ.สุพรรณบุรี นายอำนวย เกิดแก้ว ห.สำนักงาน จ.สุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล  “วิ่งสร้างฝัน ปันรักเด็กพิการ” ภายใต้  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข

โดย จ.สุพรรณบุรี ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จ.สุพรรณบุรี กำหนดจัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนและสังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของเด็กพิการ ในเด็กพิการได้รับบริการอย่างทั่วถึง เพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยกำหนดจัดเป็นกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 5.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จ.สุพรรณบุรี

        ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องการกำหนดเส้นทางวิ่งและการปิดเส้นทางจราจร โดยให้มีผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด การมอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ และการร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน สำหรับกิจกรรม “วิ่งสร้างฝัน ปันรักเด็กพิการ” มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 3,254 คน แบ่งเป็นประเภท VIP 163 คน ประเภทฟันรัน 1,882 คน และประเภท มินิมาราธอน 1,209 คน