กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ชี้แจงบทบาทภารกิจและแนวทางขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนเป็นเครือข่ายด้านความมั่นคง สร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ

        ที่ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดกิจกรรม สื่อมวลชนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดนครสวรรค์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)จังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เพื่อแถลงผลงานและชี้แจงสถานการณ์ด้านความมั่นคงภายในพื้นที่

       โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า สื่อมวลชนเป็นผู้สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อแจ้งความทุกข์ ความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ไขปัญหา บำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์ ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์มีพื้นที่หลากหลายทั้งพื้นที่ป่าที่อาจมีผลกระทบจากน้ำหลากด้านฝั่งตะวันตก ส่วนพื้นที่ตะวันออกมีแหล่งรับน้ำสำคัญคือบึงบอระเพ็ด แม่น้ำยมและแม่น้ำน่าน แต่ยังมีพื้นที่ประสบภัยแล้งซึ่งต้องขอความร่วมมือสื่อให้ช่วยแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ทราบด้วย ส่วนความมั่นคงของชาติทุกฝ่ายต้องร่วมกันป้องกันความขัดแย้งในสังคม จึงจะช่วยให้การพัฒนาประเทศชาติเป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

       นางสาวสายหยุด ศรีธรรมมา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ ชี้แจงผลและแนวทางการประชาสัมพันธ์ที่ส่งต่อไปยังเครือข่ายทั้งสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ที่สามารถเข้าถึงประชาชนอย่างกว้างขวาง

       ทางด้านพันเอกเกรียงชัย อนันตศานต์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของ กอ.รมนที่ดูแลด้านความมั่นคงในพื้นที่ซึ่งในภาวะปกติจะเป็นไปตามกฎหมายแต่หากมีสถานการณ์กระทบความมั่นคง กองทัพจะพิจารณาให้กฎหมายพิเศษในพื้นที่นั้นๆ เพื่อดูแลและควบคุม ส่วนในสถานการณ์โดยทั่วไป ทหารมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค อย่างไรก็ตาม เรื่องความมั่นคงต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน และสื่อมวลชนในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง พร้อมฝากให้ครอบครัวปลูกฝังแนวคิด อธิบายความแยกแยะผิดชอบชั่วดีให้กับบุตรหลานในความรับผิดชอบ ซึ่งจะนำไปสู่ความคุ้มกันที่ดีในด้านความมั่นคงของชาติ