ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีสดุดีพระเกียรติคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีจัดพิธีสดุดีพระเกียรติคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมทหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์   หรือวันรพี ประจำปี 2562

          ที่ห้องโถงศาลจังหวัดสุพรรณบุรี  นางปรียนันท์ กุลเจริญ เดชภิรัตนมงคล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีสดุดีพระเกียรติคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ หรือวันรพี ประจำปี 2562 ซึ่งวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่าน จึงได้จัดให้มีพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป โดยมีว่านายนิมิต  วันไชยธนวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ทนายความ ตำรวจ ทหาร มูลนิธิ และสโมสรต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีสดุดี

 

          พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มีพระนามเดิมว่า พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ และเจ้าจอมมารดาตลับ ประสูติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 2417 เมื่อทรงพระเยาว์ทรงศึกษาวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษจนรอบรู้เชี่ยวชาญ จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสหราชอาณาจักร ทรงสอบไล่ได้ปริญญาตรีเกียรตินิยมทางกฎหมายในเวลา 3 ปี ต่อมาพระองค์ได้ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม ทรงดำเนินกิจการงานราชการของกระทรวงยุติธรรมด้วยความรู้และพระปรีชาสามารถ ยังผลให้งานราชการของกระทรวงยุติธรรม เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว พระองค์ทรงจัดให้มีการรวบรวมชำระ สะสาง จัดวาง บทบัญญัติแห่งกฎหมายให้ทันสมัย ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ และมีระเบียบเป็นมาตรฐานเดียวกัน

          พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พุทธสักราช 2463 ขณะที่มีพระชันษาได้ 45 ปี 9 เดือน กับ 17 วัน