สอศ.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย”

วันนี้(14 ส.ค.62) ที่ห้องประชุม 1 ขั้น 2อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   นายประชาคม  จันทรชิต  รองเลขาธิการคณะกรรมการ  พร้อมด้วย นายชัยรัตน์  เฟื่องฟูลอย   ประธานโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย ประกอบพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย”
ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับมูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาค
ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โดยนายประชาคม  จันทรชิต  รองเลขาธิการคณะกรรมการ กล่าวถึงการสนับสนุนความร่วมมือว่าโครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชนปั่นจักรยานผ่านการสร้างกระแสการใช้จักรยานเพื่อสุขภาพและสุขภาวะในพื้นที่ทั่วประเทศและเพื่อให้การสนับนนโครงการมีความยั่งยืนจึงได้จัดตั้งศูนย์รักประจำสถานศึกษาในสังกัดสอศ.เพื่อให้บริการด้านการซ่อมบำรุงจักรยานแก่ประชาชนและส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อสุขภาวะในด้านต่างๆ
โดยเข้ามามีส่วนร่วมสร้างโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส)ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการศูนย์รักล้อในสถานศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 23 แห่ง ซึ่งจัดตั้งศูนย์รักล้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน 16 แห่งและอยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งศูนย์รักล้ออีก จำนวน7 แห่ง รวมถึงการส่งเสริมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนั้นการได้ร่วมมือโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย
จึงมีความสำคัญยิ่งในการส่งเสริมสนับสนพัฒนาด้านวิชาชีพและให้ครู นักเรียน
นักศึกษาในสถานศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ตรงที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียน เป็นอย่างยิ่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายินดีที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมร่วมกัน
ด้านทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย กล่าวถึงความเป็นมาโครงการฯและวัตถุประสงค์ของโครงการจักรยานสร้างสุขประเทศไทย ว่า เพื่อให้บริการด้านการซ่อมบำรุงจักรยานแก่ประชาชนและส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อสุขภาวะ ในด้านต่างๆของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทั้งนี้ การก่อตั้งชมรมเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย (HAPPY  BIKE  NETWORK THAILAND ) ซึ่งรับผิดชอบโดยสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค มูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาคและสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ. เพราะการปั่นจักรยานเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทั้งในกลุ่มของผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน กลุ่มผู้รักสุขภาพ นักอนุรักษ์ รวมไปถึงการประยุกต์จักรยานให้เป็นอุปกรณ์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้ป่วย ซึ่งมีจุดหมายให้สถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศเป็นตัวเชื่อมในการดำเนินโครงการให้ประสบผลอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งดำเนินการจัดตั้งศูนย์รักล้อเพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่นักเรียนนักศึกษา สายอาชีวศึกษาอีกด้วย