สพร.2สุพรรณบุรี เปิดฝึกอบรมและเยี่ยมชมโครงการทอผ้าซาโอริและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

สพร.2สุพรรณบุรี เปิดฝึกอบรมและเยี่ยมชมโครงการทอผ้าซาโอริและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ
วันนี้(๒๖ ส.ค. ๖๒ )ที่สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นายอาคม คุ้มหมู่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดฝึกอบรมตาม “โครงการทอผ้าซาโอริและการพัฒนาผลิตภัณฑ์” ในหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทอผ้าซาโอริและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาการฝึก ๓๐ ชม. ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยการประสานงานของแผนกเทคโนโลยีก่อสร้างและอุตสาหกรรมศิลป์ สพร.2 สุพรรณบุรี
ทั้งนี้ ได้มีการเยี่ยมชม แปลงเมล่อน บ่อปลา ซึ่งเป็นการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจำ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับสมาขิกในสมาคมเพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่ง