สสจ.สุพรรณบุรี พร้อมขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสู่ความเป็นเลิศระดับประเทศ

สสจ.สุพรรณบุรี มอบใบประกาศนียบัตรชมรม  TO BE NUMBER ONE  จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อม เปิดอาคาร TO BE NUMBER ONE สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ สู่ความเป็นเลิศระดับประเทศ

วันนี้(28 ส.ค.62)  ที่ ห้องประชุม TO BE NUMBER ONE สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  นายนิมิต วันไชยธนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรชมรม  TO BE NUMBER ONE  จังหวัดสุพรรณบุรี ที่สร้างผลงานการแข่งขันระดับประเทศเมื่อเดือน กรกฎาคม ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่หน่วยงานที่ร่วมส่งทีมเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยนายนิมิต  กล่าวชื่นชมว่า ทั้งหน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชน  ทุกทีมมีความก้าวหน้าและพัฒนาการนำเสนอผลงานของตนได้เป็นอย่างดี แม้ผลการประกวดจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ก็ตาม ซึ่งต้องขออภัยที่ไม่สามารถอยู่ร่วมนำเสนอผลงานด้วย อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 จะขอทุ่มเทอย่างเต็มที่จะขออุทิศตัวและขอโอกาสจากทุกๆทีม อีกครั้ง ให้ทุกหน่วยงานร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอีกครั้ง ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และเป็นการทอดบทเรียนเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

          ด้านนายแพทย์สาโรจน์  มะรุมดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวสรุปผลการดำเนินดำเนินโครงการดังกล่าว ว่า ตามแผนการดำเนินงานโครงการนณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี๒๕๖๒ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ(งบจังหวัด)ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำ TO BE NUMBER ONE ลงสู่การปฏิบัติระดับอำเภอ สนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาชุมขน และสถานประกอบการจัดตั้งชมรมฯ เพื่อร่วมกันรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอายุ ๖ – ๒๔ปี ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจนการขยาย และพัฒนาเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ให้เพิ่มขึ้น เข้มแข็ง และยั่งยืน

นอกจากนี้ คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัด ร่วมกัน เปิดอาคาร TO BE NUMBER ONE เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ และชมรมฯ  สู่ความเป็นเลิศระดับประเทศต่อไป