กาชาดสุพรรณบุรี พัฒนาศักยภาพยุวชนให้เป็นกำลังสำคัญของสภากาชาดไทยเพื่อบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมตามหลักการกาชาด

วันนี้(9 ก.ย.62) ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นางจุฬารัตน์  วันไชยธนวงศ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ ๔๙๗๗ สพ.๓๑  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙- ๑๐ เดือน กันยายน   ๒๕๖๒ พร้อมกล่าวว่า

ด้วยสภากาชาดไทย โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สำนักยุวกาชาด ดำเนินการพัฒนายุวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ เลื่อมใสศรัทธาและเป็นกำลังสำคัญของสภากาชาดไทย โดยบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และหลักการกาชาดและยุวกาชาด อีกทั้งจะได้ร่วมกิจกรรมกับสภากาชาดไทย   อย่างต่อเนื่องในโอกาสต่อไป ซึ่งปัจจุบันกิจกรรมอาสายุวกาชาดได้แพร่หลายไปสู่เยาวชนกลุ่มต่างๆ ทั่วภูมิภาค เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของกิจกรรมอาสายุวกาชาดและเพื่อเป็นการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เยาวชนของชาติ

ซึ่งการอบรมในครั้งนี้  เพื่อให้เยาวชนที่มีจิตอาสาทุกคน มีอุดมคติในศานติสุขมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  มีความรู้ความชำนาญในการรักษาอนามัยของตนเองและของผู้อื่น ตลอดจนการพัฒนาตนเองทางร่างกายจิตใจ คุณธรรมและธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ โดยบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ชุมชนสังคม และประเทศชาติ และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ เนื้อหาและกิจกรรมการอบรมประกอบด้วย ความรู้ด้านการกาชาดยุวกาชาด ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การป้องกันชีวิตและสุขภาพ เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับกระบวนการทางยุวกาชาด โดยวิทยากร จากสำนักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทย ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้ความรู้ตลอดหลักสูตร ๒ วัน  ซึ่งมีเยาวชนจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรีเข้ารับการอบรมจำนวน ๑๐๓ คน