อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงนาม MOU ทางวิชาการกับ ม.ศิลปากร นครปฐม

ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยศิลปากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ สำนัก ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้บริหารของกรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมเป็นสักขีพยาน
ทั้งนี้ ก่อนเดินทางกลับ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ได้นำคณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการเยี่ยมชมและดูงานที่ห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการแก้ว คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ห้องปฏิบัติการภาควิชาเครื่องประดับ และภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์และพาราโบล่าโดม-พลังงานแสงอาทิตย์ คณะวิทยาศาสตร์โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่านคณบดีทั้ง 4 คณะ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการทำงานวิจัยร่วมกันต่อไป
นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ในภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ โดยมี ผศ.ดร.นิติ ยงวณิชย์ หัวหน้าภาควิชาฯ ผศ.ดร.จันทร์ฉาย ทองปิ่น รองหัวหน้าภาควิชาฯ ให้การต้อนรับ ร่วมด้วยท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย โดยความร่วมมือเบื้องต้นจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ระหว่างหน่วยงานต่อไป