ชมรมแม่บ้านมหาดไทยสุพรรณบุรี พัฒนาศักยภาพครู และนักเรียนแกนนำจิตอาสาป้องกันเอดส์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ที่ห้องประชุมโรงแรมกีฬา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำจิตอาสา ป้องกันเอดส์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี
โดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์เทิดพระเกียรติ  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ด้วยเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการลดอัตราการติดเชื้อของประชากรกลุ่มนี้ลง จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นโดยมีมาตรการรับมือกับปัญหาการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มเยาวชน  กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

โดยมีแนวทางการป้องกันปัญหาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ภายใน พ.ศ. 2573         ที่คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างเพศ เป้าหมายลดการติดเชื้อรายใหม่ให้เหลือไม่เกิน  1,000 คนต่อปี ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวี และเพศภาวะลงร้อยละ 90  โดยโครงการนี้ให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

ด้านนางจุฬารัตน์  วันไชยธนวงศ์  ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวเพิ่มเติมว่า  การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ครูและนักเรียนแกนนำมีความรู้  ความเข้าใจ ด้านเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์    การดูแลรักษา การป้องกัน และการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี /เอดส์ ได้    ตลอดจนมีทักษะในการติดต่อสื่อสาร  สามารถถ่ายทอดความรู้จากการอบรมไปสู่นักเรียน บุคคลากรทางการศึกษา ครอบครัว และชุมชนได้

  เพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ของเยาวชน นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี    โดยส่งเสริมให้ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ และได้รับข้อมูลในการขอรับบริการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อ   เอชไอวี    เมื่อมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีครูและนักเรียนแกนนำเข้ารับการอบรม จำนวน 140 คน