สามพรานโมเดล จ.นครปฐม-ททท.-ทีเส็บ-สสส.-เซนทรัล-กรมการค้าภายใน ผสานพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ จัดงานสังคมสุขใจ 13-15 ธันวาคม ที่สวนสามพราน

สามพรานโมเดล

สามพรานโมเดล จ.นครปฐม-ททท.-ทีเส็บ-สสส.-เซนทรัล-กรมการค้าภายใน ผสานพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ จัดงานสังคมสุขใจ 13-15 ธันวาคม พ.ศ.2562 ที่สวนสามพราน ชูคอนเซปต์ “ช้อปเปลี่ยนโลก” ได้ครบทั้งความรู้ เครือข่าย สินค้า และช่วยโลก เผยไฮไลท์เปิดแอพลิเคชั่น Thai Organic Platform เชื่อมห่วงโซ่อินทรีย์ ครั้งแรกในไทย

สามพรานโมเดล

สามพรานโมเดล

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สามพรานโมเดล ร่วมกับ จ.นครปฐม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)หรือทีเส็บ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล กรมการค้าภายใน บริษัทแล็ปอาหารยั่งยืน ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และกลุ่มภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา เกษตรกรอินทรีย์ และเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จากทั่วประเทศ จะได้ร่วมกันจัดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 6 ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ สู่ชีวิตที่สมดุล ภายใต้คอนเซปต์ “ช้อปเปลี่ยนโลก” ขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ สวนสามพราน จ.นครปฐม

สามพรานโมเดล

สามพรานโมเดล

งาน สังคมสุขใจ ครั้งที่ 6 ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ สู่ชีวิตที่สมดุล เป็นงานประจำปี ที่จะบอกเล่าผลประสบการณ์การขับเคลื่อนของสามพรานโมเดลในปีที่ผ่านมา และเครือข่าย ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้จากการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ ไอเดีย เทคนิค เครือข่ายและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงเป็นโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของคนทั้งห่วงโซ่ ถึงวิธีแก้ปัญหา แนวทางการพัฒนา เพื่อยกระดับห่วงโซ่อาหารอินทรีย์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผู้ร่วมงานจะได้แรงบันดาลใจใหม่ๆ ได้มาเรียนรู้ ได้เครือข่ายต่างๆ เพื่อยกระดับตนเองเป็นผู้บริโภคที่มีความรอบรู้ด้านอาหารและสุขภาพ ตลอดจนมีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมอินทรีย์ และให้กับโลก ดังคอนเชปต์ของงานปีนี้ ที่มุ่งให้ทุกคนที่มาได้มากกว่าการช้อปผลผลิตอินทรีย์ แต่ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ด้วย

สามพรานโมเดล

นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ผู้ริเริ่มการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล และประธานจัดงานสังคมสุขใจครั้งที่ 6 เปิดเผยว่า ไฮไลท์สำคัญ ของงานสังคมสุขใจ ในปีนี้คือ จะมีการเปิดตัวแอพพลิเคชั่น Thai Organic Platform เชื่อมโยงห่วงโซ่อาหารอินทรีย์ทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำคือเกษตรกรอินทรีย์ กลางน้ำคือผู้ประกอบการ และปลายน้ำคือ ผู้บริโภค โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งจะมีการเริ่มเปิดใช้เป็นครั้งแรกในงาน เพื่อให้ผู้บริโภคได้เริ่มเข้าถึงเกษตรกรอินทรีย์ ทราบถึงกิจกรรมทั้งการท่องเที่ยว การประชุมกลุ่ม การตรวจแปลง เข้าถึงความรู้การทำเกษตรอินทรีย์ และการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน ฯลฯ

สามพรานโมเดล

ด้านร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐม มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมภาคการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองและอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยในช่วงที่ผ่านทางจังหวัดได้มีการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์และส่งเสริมการบริโภคในหลากหลายรูปแบบ อาทิการเปิดตลาดอินทรีย์ในพื้นที่ต่างๆของจังหวัด เช่น โรงพยาบาล รวมถึงสนับสนุนให้มีการสื่อสารสร้างความรู้ให้ผู้บริโภคให้มีความรอบรู้ด้านอาหารและสุขภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมีประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงนิเวศอย่างมีจิตสำนึก

สามพรานโมเดล

งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 6 ปีนี้มีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในหลายจังหวัด รวมถึงเครือข่ายผู้ประกอบการ มาร่วมอย่างคึกคัก โดยเกษตรกรอินทรีย์ในเครือข่ายสามพรานโมเดล ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 16 กลุ่ม ในปีนี้ นอกจะนำผลผลิต ผัก ผลไม้ และข้าวอินทรีย์ ยังมี ปศุสัตว์อินทรีย์ เช่นหมูหลุม ไก่โคราช และยังมีสินค้าแปรรูปต่างๆ เครื่องปรุงรส รวมถึงองค์ความรู้ในการทำปัจจัยการผลิต การทำเกษตรอินทรีย์ มาเผยแพร่ และนำพันธุ์ไม้มาจำหน่ายด้วย

ในงานสังคมสุขใจ ยังเป็นโอกาสที่ ผู้ประกอบการ โรงแรม ร้านอาหาร จะได้มาช้อปหาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดหาวัตถุดิบอินทรีย์ ซึ่งในงานนี้ สามพรานโมเดลอะคาเดมี (Sampran Model Academy) ที่มีการเปิดสำนักงานอย่างเป็นทางการในงานนี้ด้วย จะมีทีมเจ้าหน้าที่ส่งเสริม พร้อมให้คำปรึกษา ให้ข้อมูล ประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อน เพื่อให้ผู้มาร่วมงานได้ประโยชน์จากการมาร่วมงานมากที่สุด

สามพรานโมเดล

ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ช้อปเปลี่ยนโลก” และกลยุทธ์การตลาดการขับเคลื่อนซึ่งประกอบด้วย INSPIRE -LEARN- ACT-Share นอกจากผู้ชมงานสังคมสุขใจ จะได้เลือกซื้อผลผลิตอินทรีย์ จากกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ที่มั่นใจได้ของสามพรานโมเดลและเครือข่ายรวมกว่า 200 บูธแล้ว ในงานนี้ยังมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนสามพรานโมเดล ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคมที่สวนสามพรานได้ใช้เป็นโมเดลในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน และยังมีการเล่าประสบการณ์การขับเคลื่อน Organic Tourism

ภายในงานปีนี้ ยังมีเกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่ ศิลปินรักสุขภาพรักโลก คนเมืองกับสวนอินทรีย์หลังบ้าน อีกทั้งยังมีWorkshop กิจกรรมดี ไอเดียเด็ดๆ มาให้ทุกคนได้เรียนรู้ เช่น กิจกรรม “เส้นผักออร์แกนิก” จาก ภาคีเครือข่ายปันอยู่ ปันกิน เมนูอินทรีย์ใช้พลังงานน้อย เทคนิคการลดขยะอาหารด้วยตนเอง Food Waste Management รวมถึงให้ผู้บริโภคได้ทดลองสวมบทบาท เกษตรกร ผู้ประกอบการ ฯลฯ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มกับเกษตรกรอินทรีย์ตัวจริง ขณะที่ในส่วนของเด็กๆ ก็มี กิจกรรม วาดศิลป์ เล่นสี Eco Printing และขยะมหาสนุก จากสาขานิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และกิจกรรม เส้นทางอาหารอินทรีย์ ในปฐมออร์แกนิกวิลเลจ ซึ่งเด็กๆ จะได้เรียนรู้การดำนา การทำปัจจัยการผลิต การเลี้ยงไส้เดือนดิน การสีข้าว การแปรรูปผลผลิตอินทรีย์ เช่น การทำน้ำส้มสายชูกล้วย สครับข้าว สบู่ข้าว การย้อมผ้าสีธรรมชาติ เป็นต้น

สามพรานโมเดล

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโลก ในงานสังคมสุขใจครั้งที่ 6 ยังมีการจัดฐานสาธิตสู่การปฏิบัติ เศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy ณ ปฐม ออร์แกนิก วิลเลจ เพื่อให้ประชาชนที่มาได้เรียนรู้สู่การวางแผนจัดการขยะในครัวเรือนอย่างเป็นระบบได้ง่ายๆ และเริ่มได้ทันที โดยจะมีทำตัวอย่างสถานีปุ๋ยหมัก ที่สามารถทำใช้ในครัวเรือน รวมถึงมีการสอนวิธีทำ ให้คำแนะนำส่วนผสม อัตราส่วน ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อเปลี่ยนขยะเศษอาหารในครัวให้เกิดประโยชน์ ดีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนำมาใช้เป็นปัจจัยการผลิตอาหารได้อย่างดีด้วย

สามพรานโมเดล

สามพรานโมเดล

งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 6 ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล “ช้อปเปลี่ยนโลก” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม พ.ศ.2562 นี้ ที่ สวนสามพราน จ.นครปฐม ตั้งแต่ เวลา 09.00-17.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และมีจุดจอดรถเพิ่มในโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (เฉพาะวันที่ 14-15 ธ.ค. ห่างจากสวนสามพราน 2 กม. พร้อมบริการรถรับ-ส่งเข้างานฟรี)

สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร 034 322 588-93
หรือติดตามกิจกรรมของงานที่ Facebook/งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 6

ประสานงานติดต่อ: ประชาสัมพันธ์มูลนิธิสังคมสุขใจ
นางสาวเบญจรัตน์ สินสงวน (จอย)
Email: benjarat995@gmail.com / Tel: 087-522-9858