คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดกิจกรรม เดิน- วิ่ง การกุศลศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มินิมาราธอนครั้งที่ 13

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดกิจกรรม เดิน- วิ่ง การกุศลศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มินิมาราธอนครั้งที่ 13 เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ครบรอบ 15 ปี อีกทั้งเป็นการรณรงค์และส่งเสริมเยาวชนและประชาชนรักการออกกำลังกาย และให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งนี้ นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้มีเกียรติจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมอย่างคับคั่ง


รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เปิดเผยว่า ในปีนี้ทางคณะฯ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลขึ้น เพื่อหารายได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน แต่มีฐานะยากจน ร่วมถึงการพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาโดยจะมอบให้กับ นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ในอำเภอกำแพงแสน จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน โรงเรียนบ้านหนองขาม โรงเรียนวัดไร่แตงทอง โรงเรียนวัดห้วยผักชี โรงเรียนบ้านอ้อกระทุ้ง โรงเรียนวัดหนองจิก และโรงเรียนบ้านคลองตัน

 

 

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประธานจัดการแข่งขัน กล่าวว่า การแข่งขันกิจกรรมสำหรับบุคคล 4 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทบุคคลทั่วไป
2. ประเภทเยาวชน นักเรียน นิสิต
3. ประเภทครอบครัว
4. ประเภท VIP โดยมีระยะการแข่งขัน 3 ระยะ ได้แก่ 1) เดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 กิโลเมตร 2) วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ 3) วิ่งมินิมาราธอน 10.4 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางในวิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีจุดเริ่มต้นและเส้นชัยที่โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน