สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จพบคณะบาทหลวง นักบวชชายหญิง ณ วัดนักบุญเปโตร

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จพบคณะบาทหลวง นักบวชชายหญิง ณ วัดนักบุญเปโตร

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จพบคณะบาทหลวง นักบวชชายหญิง บรรดาบิชอปของไทยและของสหพันธ์แห่งบิชอปแห่งเอเชีย และนักบวชเยซุอิสที่สังกัดในประเทศไทย ณ วัดนักบุญเปโตร อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จพบคณะบาทหลวง นักบวชชายหญิง ณ วัดนักบุญเปโตร

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จพบคณะบาทหลวง นักบวชชายหญิง ณ วัดนักบุญเปโตร
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย ในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2562 โดยในวันนี้ (22 พ.ย. 62) เวลา 09.45 น. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จพบคณะบาทหลวง นักบวชชายหญิง บรรดาบิชอปของไทยและของสหพันธ์แห่งบิชอปแห่งเอเชีย และนักบวชเยซุอิสที่สังกัดในประเทศไทย ณ วัดนักบุญเปโตร ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ผู้ช่วยผู้บังคับการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และคริสตชนในประเทศไทย เฝ้ารับเสด็จ เป็นจำนวนมาก

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จพบคณะบาทหลวง นักบวชชายหญิง ณ วัดนักบุญเปโตร

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จพบคณะบาทหลวง นักบวชชายหญิง ณ วัดนักบุญเปโตร

จากนั้นทรงประทับรถพระประเทียบเปิดประทุน เพื่อประทานพระวโรกาสให้คริสตชนที่มาเข้าเฝ้าบริเวณโดยรอบของวัดนักบุญเปโตรได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด เมื่อเสด็จโดยรถพระประเทียบเปิดประทุนโดยรอบบริเวณแล้ว เสด็จเข้าสู่ภายในโบสถ์นักบุญเปโตร ผู้แทนบาทหลวง นักบวชหญิง สามเณร และครูคำสอน ถวายมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระสันตะปาปา แล้วเสด็จไปทรงวางช่อดอกไม้คารวะพระรูปนักบุญเปโตร อัครสาวก ผู้เป็นพระสันตะปาปาองค์แรก และเป็นองค์อุปถัมภ์ของวัด ต่อด้วยการร่วมกันขับร้องเพลง “หนทางแห่งรัก” หลังจากนั้น สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประทานพระโอวาทแก่บรรดาบาทหลวง นักพรต สามเณร ผู้ฝึกหัด ครูคำสอน เมื่อจบพระโอวาทแล้ว ทุกคนพร้อมใจกันภาวนาเพื่อกระแสเรียก เพื่อขอพระเจ้าได้โปรดประทานผู้สนใจถวายชีวิตเป็นบาทหลวง นักบวช นักพรตให้มากยิ่งขึ้นเพื่อการงานแพร่พระคริสตธรรมจะดำเนินไปด้วยดี และร่วมขับร้องเพลง “หนทางพระคริสต์”

หลังจากนั้น สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จพบบรรดาบิชอปของไทยและของสหพันธ์แห่งบิชอปแห่งเอเชีย และนักบวชเยซุอิสที่สังกัดในประเทศไทย ณ สักการะสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง และเสด็จกลับไปยังสถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม – ภาพ/ข่าว