สาธารณสุขนครปฐม จัดเต็มบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขคริคศาสนิกชน ที่เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระสันตปาปา ณ วัดนักบุญเปรโตร นครปฐม

สาธารณสุขนครปฐม จัดเต็มบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขคริคศาสนิกชน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-13.00 น นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ร่วมกับโรงพยาบาลวิชัยเวช โรงพยาบาลเซนต์หลุย ระดมกำลังแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จัดบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข แก่คริคศาสนิกชน ที่เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปา ณ วัดนักบุญเปรโตร นครปฐม จำนวนนับหมื่น ในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปา เสด็จฯสักการะสถานบุญราศรีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
โดยการจัดบริการทางด้านสาธารณสุขตั้งแต่ก่อนวันเสด็จฯ โดยการจัดบริการด้านสุขาภิบาลอาหาร และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังการระบาดของโรค และภัยอันตรายที่เกิดจากยุงและ สัตว์มีพิษ และในวันนี้ ได้เตรียมหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ รถพยาบาล ประจำจุดต่างๆ รวม 8 จุด จัดโรงพยาบาลสนาม 2 แห่ง และมีรถ รับ-ส่งผู้ป่วยบริการ พร้อมทั้งเตรียมหน่วยเดินเท้า รถเข็นวีลแชร์ ไว้ตอยบริการเคลื่อนที่เร็วเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เมื่อมีอาการไม่สบาย ให้รับการดูแลอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการจัดเตรียมแผนการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ กรณีฉุกเฉินด้วย