องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านสาธารณสุขภายใต้โครงการ Smart รพ.สต.

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายสุธี  โค้วอุดมประเสริฐ สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี

พร้อมด้วยนายสมโภช  ทองสุก รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี นายเทพทัพ  ธัญเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ รักษาการหัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านสาธารณสุข

ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานการนำนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านสาธารณสุขภายใต้โครงการ Smart รพ.สต. ณ รพ.สต.สามัคคีธรรม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ซึ่งเป็น รพ.สต. นำร่องที่มีการทดลองใช้งานระบบกระเป๋าสุขภาพอัจฉริยะ, อุปกรณ์ IOT ทางการแพทย์, ระบบ Telemedecine และระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยเพื่อนำมาวิเคราะห์และแสดงผล ซึ่งได้ทดลองใช้งานระบบมาเป็นเวลา 3 เดือนแล้ว