ประชาชนตำบลโคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรีร่วมโครงการมหกรรมสุขภาพเชิงรุก และร่วมบริจาคโลหิต เป็นจำนวนมาก

วันนี้(21 พ.ค.67) เวลา 06.00 น. ที่โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรี มีประชาชนตำบลโคกโคเฒ่า ร่วมโครงการมหกรรมสุขภาพเชิงรุก และร่วมบริจาคโลหิต เป็นจำนวนมาก โดยนายสรชัด  สุจิตต์ ส.ส.สุพรรณบุรีเขต 1พรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเฒ่า โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนขุนราม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกโคเฒ่า และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพ พร้อมรับฟังผลการตรวจสารเคมีในเลือดได้ในวันเดียวกัน พร้อมกันนี้ ยังมีการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต โดยศูนย์รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ด้วย

ด้านนายนิทัศน์ ขำคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเฒ่า กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อมูลสภาวะสุขภาพของตำบลโคกโคเฒ่า มีประชากร 3,812 คน มีอัตราผู้ป่วยด้วยโรคสำคัญ 6 ลำดับคือ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคไตวายและวัณโรค ดังนั้นการจัดทำโครงการดังกล่าว นอกจากจะส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงแนวทางการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพแล้วยังเป็นการกระตุ้นและพัฒนาศักยภาพชมรมต่างๆ ตลอดจนเครือข่ายสุขภาพ ประชาชน ชุมชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีต่อไป