สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในงานปิดภาคเรียนประจำปี 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา (มูลนิธิชัยพัฒนา) จังหวัดนครปฐม

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 . สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปในงานปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา (มูลนิธิชัยพัฒนา) ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา (มูลนิธิชัยพัฒนา) เฝ้าฯ รับเสด็จ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนารับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมกิจการโรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ที่นางทัศนีย์ ไผทฉันท์ ร่วมกับบริษัท แฟกซ์ไลท์ จำกัด น้อมเกล้าฯถวาย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูสนิธิชัยพัฒนา ดำเนินกิจการโรงเรียนต่อเนื่อง โดยมูลนิธิฯ ได้โอนกิจการโรงเรียนเป็นชื่อมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อเป็น โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา (มูลนิธิชัยพัฒนา) วันที่ 23 กันยายน 2562

มูลนิธิชัยพัฒนา ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารต่างๆ อาทิ ห้องเรียน โรงอาหาร สนามเด็กเล่น และจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องดนตรี พร้อมกับพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเปิดทำการสอนครบ 70 ปี เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนรวม 2,162 คน จำนวนคณะครู บุคลากรรวม 94 คน การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 ซึ่งยังคงมีสถานการณ์โควิด -19 โรงเรียนได้เปิดการสอนปกติ โดยมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด

สำหรับการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นวิชาการ ควบคู่คุณธรรม สอนให้นักเรียนมีความรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ชื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และ มีจิตสาธารณะ ด้านคุณธรรมโรงเรียนให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนในด้านคุณธรรมแก่นักเรียนทุกระดับชั้น โรงเรียนดำเนินการโครงการเด็กดี ศรีไผท โดยการให้ความรู้อบรม สั่งสอน ส่งเสริมให้ขวัญกำลังใจ และคัดเลือกนักเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในทุกห้องเรียนในแต่ละเดือนติดประกาศให้นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปรับทราบ เพื่อเผยแพร่คุณงามความดีของนักเรียน

ในส่วนของด้านวิชาการ โรงเรียนฯ ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ACTIVE – LEARNING รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความสามารถในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ได้แก่ การแข่งขันความสามารถทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปี 2565 ได้รับรางวัลระดับชาติ 4 รายการ ได้แก่ การประกวดมารยาทไทยการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทชายและการประกวดกิจกรรมยุวกาชาดคหกรรม การร่วมแข่งขันความสามารถทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7 ผ่านระบบออนไลน์ ได้รับรางวัลระดับประเทศ จำนวน 7 รายการ อาทิ การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา เป็นต้น

นอกจากนี้ยังส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ โครงงานระบบพ่นหมอกในโรงเรือนเห็ดนางฟ้าอัตโนมัติ จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวาดภาพระบายสีจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับประเทศ ทั้งนี้ แนวทางการบริหารงานในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนคิด วิเคราะห์ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนมีความประพฤติและกิริยามารยาทตามวิถีไทย พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้ในด้านวิชาการให้แก่คณะครูควบคู่ไปด้วย

*****************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว