กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสืบสาน พัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประณีตศิลป์เชิงพาณิชย์ (Premium Product) ภายใต้โครงการ ยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสืบสาน พัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประณีตศิลป์เชิงพาณิชย์ (Premium Product) ภายใต้โครงการ ยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

NEW GEN TRENDS THAI BY DIPROM

กิจกรรมสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP 3-5 ดาว, ผู้ประกอบการชุมชน

พร้อมก้าวสู่ยุคใหม่

พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่

พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

รับสมัครผู้ประกอบการในพื้น

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดสระบุรี

ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฏาคม 2567

จำนวน 30 ที่นั่ง (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร)

เงื่อนไข ต้องร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นถึงจบกิจกรรม

(เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2567)

พร้อมร่วมสืบสานอัตลักษณ์ภูมิปัญญาไทย

ใน MAIN CONCEPT ‘TRENDS ไทย ไม่ OUT’

การอบรม สัมมนา ถ่ายทอดองค์ความรู้

การเลือกผู้เชี่ยวชาญ

การวิพากษ์ผลิตภัณฑ์

การ SKETCH DESIGN ผลิตภัณฑ์

การสร้าง STORYTELLING

การผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์

การทดสอบตลาด รับความคิดเห็น

รับคู่มือความสำเร็จ และเอกสารข้อมูลการเรียนรู้

ดำเนินการโดย

กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สอบถามรายละเอียด คุณกชณัช วรวงษ์เทพ 083 492 3245