สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในงานปิดภาคเรียนประจำปี 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา (มูลนิธิชัยพัฒนา) จังหวัดนครปฐม

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปในงานปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา (มูลนิธิชัยพัฒนา) ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครปฐม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา (มูลนิธิชัยพัฒนา) เฝ้าฯ รับเสด็จ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนารับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมกิจการโรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ที่นางทัศนีย์ ไผทฉันท์ ร่วมกับบริษัท แฟกซ์ไลท์ จำกัด น้อมเกล้าฯ ถวาย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูสนิธิชัยพัฒนา ดำเนินกิจการโรงเรียนต่อเนื่อง โดยมูลนิธิฯ ได้โอนกิจการโรงเรียนเป็นชื่อมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อเป็น โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา (มูลนิธิชัยพัฒนา) วันที่ 23 กันยายน 2562

มูลนิธิชัยพัฒนา ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารต่างๆ พร้อมกับพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย โดยในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนครบ 71 ปี เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนรวม 2,156 คน จำนวนครูและบุคลากรรวม 93 คน การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนได้เปิดการสอนตามปกติ โดยมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน มุ่งเน้น “วิชาการ ควบคู่คุณธรรม” สอนให้นักเรียนมีความรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ

ด้านคุณธรรม โรงเรียนให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนคุณธรรมแก่นักเรียนทุกระดับชั้น ได้แก่ การดำเนินการโครงการเด็กดี ศรีไผท โดยการให้ความรู้ อบรม สั่งสอน ส่งเสริมให้ขวัญกำลังใจ และคัดเลือกนักเรียนที่ เป็นแบบอย่างที่ดีในทุกห้องเรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีกิจกรรมการเข้าค่ายธรรมะ การเรียนธรรมศึกษา การมีจิตอาสา และโครงการส่งเสริมวินัยใส่ใจความพอเพียง ส่งเสริมเรื่องการออม การฝึกระเบียบวินัยและการฝึกมารยาทไทย

ด้านวิชาการ โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ACTIVE – LEARNING ในทุกระดับชั้น สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย มีกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล มีพื้นฐานในการปฏิบัติทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3 รวมทั้งในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิชาการในหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 และการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 8 ผ่านระบบออนไลน์ โดยนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก การเขียนเรื่องจากภาพ การคัดลายมือ การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา การแข่งขันวาดภาพระบายสี การขับร้องเพลงไทยและเพลงไทยสากล และการบรรเลงดนตรีไทย นอกจากนี้ นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองในการเข้าประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม โครงงานถังขยะอัจฉริยะ จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานในปีการศึกษา 2567 โรงเรียนกำหนดจะจัดกิจกรรมส่งเสริมงานวิชาการต่างๆ เพื่อให้นักเรียนฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ ได้ส่งเสริมทักษะการคิดเลขเร็วในทุกระดับชั้น นอกจากนี้ โรงเรียนจะจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความประพฤติและกิริยามารยาทตามวิถีไทยและการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติด้วย

*****************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว