สโมสรโรตารีมอบเครื่องมือแพทย์ มูลค่า 3,165,500 บาท และจัดอบรมให้ความรู้

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมชั้น4 อาคารบริการโรงพยาบาลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สโมสรโรตารีสมุทรปราการ สโมสรโรทาแรคท์ชุมชนสนามจันทร์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม สโมสรโรตารีประเทศเกาหลี ร่วมมอบเครื่องมือแพทย์ และจัดอบรมให้ความรู้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)และบุคลากรเครือข่ายโรงพยาบาลสามพราน มูลค่า 3,165,500 บาท

โดยการนำของ นายวิชัย มณีวัชรเกียรติ อดีตผู้ว่าการภาค 3330 นางสาวพิชยา ขวัญนิพนธ์ นายกสโมสรโรตารีสมุทรปราการ   Mr. Du Hyun Yun นายกสโมสรโรตารีดองดูชอน  ประเทศเกาหลี นายรุ่งวิทย์ เติมพิทยาเวช  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม น.ส.กมลลักษณ์ พัฒนธีรนันท์ นายกสโมสรโรทาแรคท์ชุมชนสนามจันทร์และคณะสมาชิกสโมสรโรตารี

ซึ่งมี นพ.ทินกร ชื่นชม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน กล่าวต้อนรับ ร่วมด้วย บุคลากรเครือข่ายโรงพยาบาลสามพราน อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)และบุคลากรเครือข่ายโรงพยาบาลสามพรานเข้าร่วมอบรมมะเร็งลำไส้ใหญ่เครือข่ายโรงพยาบาลสามพรานประจำปี 2567 จำนวน 100 คน

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการป้องกันและการค้นพบโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะเริ่มต้น สามารถรักษาให้หายขาดได้ ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลสามพรานสามารถให้บริการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธีการผ่าตัดจากศัลยแพทย์ จำนวน 3 คน มาตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทำให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอสามพรานได้รับการรักษาใกล้บ้าน สามารถลดความแออัดและลดอัตราการรอคอยการรักษาที่โรงพยาบาลสามพรานลงได้   สโมสรโรตารีสมุทรปราการ สโมสรโรทาแรคท์ชุมชนสนามจันทร์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม สโมสรโรตารีประเทศเกาหลี และโรงพยาบาลสามพราน จึงได้ร่วมกันจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบำบัดมะเร็งลำไส้ใหญ่เครือข่ายโรงพยาบาลสามพรานประจำปี 2567 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกัน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต จึงดำเนินการคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในประชาชนที่มีอายุ 50-70 ปี โดยการคัดกรองเบื้องต้นด้วยวิธีการตรวจหาเม็ดเลือดแดงแฝงในอุจจาระ (Fecal Immunochemical Test : FIT) และในกรณีที่ผลการตรวจ Positive จะส่งตรวจยืนยันด้วยวิธีการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่(Colonoscopy) กับศัลยแพทย์ในโรงพยาบาลสามพรานต่อไป