องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคระบาดที่มียุงเป็นพาหะ เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาด รวมทั้งเพิ่มความรู้ และสร้างความตระหนักให้ประชาชน

วันที่ 30 มีนาคม 2566 ที่บริเวณศาลแม่ย่าส้มเช้า ชุมชนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคระบาดที่มียุงเป็นพาหะ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดขึ้น เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยยุงลาย ทั้งโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย อีกทั้งลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ตลอดจนเพิ่มความรู้ สร้างความตระหนักให้ประชาชน เนื่องจากเป็นโรคติดต่อที่สามารถแพร่ระบาดถึงกันได้อย่างรวดเร็ว

นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในจังหวัดนครปฐม ข้อมูล วันที่ 20 มีนาคม 2566 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 298 ราย คิดเป็นอัตราป่วยร้อยละ 32.32 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน โดยจังหวัดนครปฐมพบอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกสูงเป็นอันดับที่ 2 ของเขตสุขภาพที่ 5 และเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศไทย ซึ่งยังคงพบผู้ป่วยต่อเนื่อง

ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการป้องกันและควบคุมโรค อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและชั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .. 2542 มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนที่กำลังจะมาถึง เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการป้องกันโรคติดต่อจากยุงลาย เนื่องจากในช่วงหน้าร้อน แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายจะลดน้อยลง จำนวนยุงลายตัวเต็มวัยก็จะลดลงเพราะอุณหภูมิความชื้นยังไม่เหมาะสม ส่งผลให้ช่วยลดโอกาสการแพร่ระบาดที่จะเกิดขึ้นในฤดูฝนได้เป็นอย่างดี

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการเดินรณรงค์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้กับประชาชน ถึงพิษภัยของโรคติดต่อที่นำโดยยุงลาย พร้อมทั้งแจกเอกสารประชาชนสัมพันธ์ ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำ หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปากโลง ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

*****************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว