จังหวัดนครปฐม ประกอบพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริเป็นพื้นฐานแห่งการเรียนรู้ และเป็นของขวัญแก่ช่างทอผ้าและประชาชนทุกกลุ่ม ตลอดจนเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ สืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์พื้นถิ่น

วันที่ 30 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมสนามจันทร์ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีมอบลายผ้าพระราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวลี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกร มุ่งมั่นในการสืบสานพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมให้ดำรงอยู่ โดยมี นางวราภรณ์ เจริญศิริโชตินายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม ปลัดจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนกลุ่มทอผ้า กลุ่มงานหัตถกรรม ร่วมพิธี

สืบเนื่องจากเมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวลี นารีรัตนราชกัญญา  ทรงเสด็จทอดพระเนตรโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชน ในพื้นที่ภาคใต้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาไทยของแต่ละจังหวัดคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนและกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เฝ้ารับเสด็จฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง และได้ทรงพระราชทานแบบลายผ้าผ้าลายดอกรักราชกัญญาให้แก่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย, อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นของขวัญแก่ช่างทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิค เยาวชนคนรุ่นใหม่ และประชาชนคนไทยทุกคน เพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มพูนรายได้แก่พี่น้องประชาชน รวมถึงการสืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์พื้นถิ่น ให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา

สำหรับผ้าลายดอกรักราชกัญญาเป็นลายผ้าที่พระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายพื้นถิ่นภาคใต้แล้วนำมาออกแบบสานกับลายดอกรักที่สื่อถึงความรักและกำลังใจที่พระองค์ทรงสร้างสรรค์ขึ้น ประกอบด้วย 3 ประเภท รวม 4 ลายผ้า ได้แก่ลำดับที่ 1 ผ้าลายดอกรักราชกัญญาประเภทผ้าบาติก ลำดับที่ 2 ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้ามัดหมี่ ลำดับที่ 3 ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้ายก และลำดับที่ 4 ผ้าบาติกลายพระราชทาน(ผ้าบาติกลายพระนามาภิไธยสิริกิติ์) ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา โปรดเกล้าฯ ให้พัฒนาผ้าบาติกลายพระนามาภิไธยสิริกิติ์ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อปี .. 2503

ในส่วนจังหวัดนครปฐม ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อเหล่าพสกนิกร และจะน้อมนำแนวพระราชดำริในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ให้สามารถก้าวสู่สากล เพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป

…………….

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว