จ.สุพรรณบุรี รพ.บางปลาม้า เปิดโครงการมหกรรมสุขภาพเชิงรุก ลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายการเดินทาง และลดความแออัด

ที่ เทศบาลตำบลบ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี นายกองโทเชษฐา ขาวประเสริฐ ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมสุขภาพเชิงรุก โดยมี นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สส.สุพรรณบุรี เขต 2 นายฉัตรชัย ประเสริฐสุวรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายจตุพร อุ่นวิจิตร สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายปรีชา น้อยอุทัย นายกเทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา นางนุชจรินทร์ อุ่นวิจิตร กำนันตำบลบ้านแหลม นางรัชนี สุจิตต์ นางจิตรา อุ่นวิจิตร กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี

นายแพทย์กิตติพงษ์ อยู่สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปลาม้า นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอบางปลาม้า นายนรินทร์ ศรีรุ่งเรือง ประธานกลุ่มพื้นที่สุขภาพอำเภอบาง ปลาม้า และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.กลุ่มพื้นที่สุขภาพอำเภอบางปลาม้า ชมรม อสม.ตำบลบ้านแหลม เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อบริการตรวจสุขภาพเชิงรุก  แก่ประชาชนในพื้นที่ และยังลดระยะเวลาและภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พร้อมกับยังลดความแออัด

 

โดยมีกิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพกายและใจ ค้นหาโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ตรวจไขมันในเลือด ตรวจหาไวรัสตับอักเสบบีและซี ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ตรวจคัดกรองค้นหา

รวมทั้ง CXR วัณโรคในกลุ่มเสี่ยงสูง บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ บริการแพทย์แผนไทย บริการตรวจวัดสายตา และให้บริการส่งตัวผู้รับ บริการที่มีภาวะผิดปกติ เข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลบางปลาม้า โดยให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแหลม มีประชาชนเข้าร่วมกว่า 105 คน