อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับอุทยานแห่งชาติพุเตย ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2567

โดยนายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายสมเกียรติ  กู้เกียรติภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.สุพรรณบุรี นายสมโภช  ทองสุก รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน

ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับอุทยานแห่งชาติพุเตย ระหว่างวันที่ 18 – 19 เมษายน 2567 ณ อุทยานแห่งชาติพุเตย อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ซึ่งมีการจัดกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมนอนกางเต็นท์ใกล้ชิดธรรมชาติ กิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ กิจกรรมทำความสะอาดอุทยานแห่งชาติพุเตย โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่อุทยานแห่งชาติพุเตย ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง