ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕ ประชุมคณะกรรมการสื่อสารความรู้สุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ ๕ ระดับเขต

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ . โรงแรมริเวอร์ตัน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์สุขภาพจิตที่ จัดประชุมคณะกรรมการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ (ระดับเขต ) ได้รับเกียรติจาก นางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อำนายการศูนย์สุขภาพจิตที่ สมุทรสงคราม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

 


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนคำสั่งคณะกรรมการสื่อสารความรู้สุขภาพจิต
เขตสุขภาพที่ระดับเขต/จังหวัด สรุปผลการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตในพื้นที่เขตสุขภาพที่ และเตรียมแผนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตปี ๒๕๖๗