ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.ประจวบฯบรรยายพิเศษ“กระบวนการยุติธรรมกับองค์กรผู้บริโภค”ในเวทีสาธารณะสภาผู้บริโภคประจวบ

วันที่ 31 ส.ค.2566 ได้รับการเปิดเผยจาก น.ส.ธนพร บางบัวงาม หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดประจวบฯ สภาองค์กรของผู้บริโภค ว่าเมื่อวันที่ 30 ส.ค.66 ที่ผ่านมา นายบุญรัตน์ จูอี้ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ความร่วมมือมิติใหม่ของกระบวนการยุติธรรมกับองค์กรผู้บริโภคประจวบฯ  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล และการปล่อยชั่วคราวตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่แก้ไขใหม่  ในเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อบทบาทของสภาผู้บริโภคจังหวัดประจวบฯ ปี 2566 โดยมี น.ส.บุญยืน ศิริธรรม ประธานสภาองค์กรของผู้บริโภค นายนันทปรีชา คำทอง ประธานสภาผู้บริโภค จ.ประจวบฯ ให้การต้อนรับ และมี เครือข่ายสมาชิกศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอ-องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคตำบล ทั้ง 8 อำเภอ ผู้เชี่ยวชาญ-ทนายความประจำสภาผู้บริโภคฯ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับงานผู้บริโภค ภาคเอกชน ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีเทศบาลเมืองฯ สภาเด็กและเยาวชน ชุมชนคนสู้เหล้า-เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สภาองค์กรชุมชน เข้าร่วม ณ ห้องสิงขร โรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

จากนั้น ได้มีเวทีเสวนาการขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะกับบทบาทสภาผู้บริโภคจังหวัดประจวบฯ พร้อมรับฟังความคิดเห็นปัญหาของผู้บริโภค ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์สาธารณะ อีกทั้งรับฟังแนวทางความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย น.ส.บุญยืน ศิริธรรม ประธานสภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวในประเด็น “ระบบบำนาญถ้วนหน้า 3,000 บาท/เดือน  ให้ประชาชนเกษียณอายุ 60 ปีขึ้นไป”  นายนันทปรีชา คำทอง ประธานสภาผู้บริโภคจังหวัดฯ ประเด็น “CPTPP ความตกลงแบบครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก” นายสุวรรณกิตติ์ บุญเเท้ หัวหน้างานเฝ้าระวัง เพื่อสนับสนุนกลไกจังหวัด สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ประเด็น “สุราเสรีมีราคาที่ต้องจ่ายใครจะรับผิดชอบ” และ น.ส.ธนพร บางบัวงาม หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดประจวบฯ สภาองค์กรของผู้บริโภค  ดำเนินรายการโดย น.ส. น.ส.สุรางค์ บารมี  นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ สวท.ประจวบฯ

น.ส.ธนพร บางบัวงาม หัวหน้าหน่วยฯจ.ประจวบฯ สภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวว่า จากการดำเนินงาน 2 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานประจำจังหวัดฯและสภาผู้บริโภคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเชิงพื้นที่ 3 ประเด็นคือ  ด้านที่ 1 สินค้าและบริการทั่วไป ประเด็นการซื้อขายสินค้าออนไลน์“กรณีการจ่ายเงิน COD บริษัทขนส่งต้องเก็บเงินชั่วคราวอย่างน้อย 7 วัน

ด้านที่ 2 อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเด็น“อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัย  ด้านที่ 3 อสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย ประเด็น“บ้านจัดสรรที่เลี่ยงจดทะเบียนการขออนุญาตตามกฎหมาย สภาฯได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนตลอดมา ขอขอบคุณทุกภาคส่วน หน่วยงานและภาคประชาชน ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะในระดับชาติ และสร้างความร่วมมือในระดับพื้นที่ไปพร้อมกันกับทั้ง 3 หัวข้อหลักในวันนี้ คือ 1. CPTPP ความตกลงแบบครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก 2. บำนาญถ้วนหน้า (ระบบบำนาญถ้วนหน้า 3,000 บาท/เดือน” ให้ประชาชนเกษียณอายุ 60 ปีขึ้นไป) 3. สุราเสรีมีราคาที่ต้องจ่ายใครจะรับผิดชอบ  เพื่อให้ทุกท่านที่มาในวันนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อบทบาทของสภาผู้บริโภคจังหวัดประจวบฯ ช่วยกันแลกเปลี่ยนมุมมอง ร่วมเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อประโยชน์สาธารณะต่อไป////////