กมธ.การพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ลงพื้นที่เพื่อพบปะ สนทนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่เดิมบาง ที่ จ.สุพรรณบุรี

วันนี้(11 ธ.ค.62) ที่หอประชุม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางอภิรดี ตันตราภรณ์  ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา และคณะ ลงพื้นที่ พบปะ สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่เดิมบาง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอเดิมบางนางบวช ในโอกาสที่คณะเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนและพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต การตลาด การจำหน่ายสินค้าและบริการของวิสาหกิจเริ่มต้น และวิสาหกิจชุมชน
โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์  ผวจ.สุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ และมีพี่น้องเกษตรกรนาแปลงใหญ่เดิมบางร่วมใจ ตลอดจนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ.เดิมบางนางบวช เข้าร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกว่า 500 คน

      ทั้งนี้ อ. เดิมบางนางบวช มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีความต้องการเพิ่มขีดความสามารถของพื้นที่จากเศรษฐกิจฐานรากขึ้นเป็นเศรษฐกิจระดับประเทศ โดยนอกจากนาแปลงใหญ่แล้วยังมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตู๊กตาควายน้อยสร้างชาติ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าขาวม้า 5 สี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักรสานผักตบชวาตำบลโคกช้าง เป็นต้น

ในขณะที่กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการผลิตข้าวปลอดภัยได้ แต่ยังขาดเงินทุนและตลาดในการจำหน่ายผลผลิต โดยคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ได้รับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกลุ่มเกษตรกรอย่างใกล้ชิด เพื่อรวบรวมข้อมูลไปช่วยหาแนวทางแก้ไขต่อไป