สุพรรณบุรี จัดโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ ( ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๒ ) ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เป็นประธานเปิดงานโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมีความจงรักภักดี ต่อสถานบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม การเข้าถึงโอกาสที่จะได้รับการสงเคราะห์ด้านคุณภาพชีวิต รวมทั้งความสุขทางจิตใจให้แก่ผู้ต้องขัง กระทรวงมหาดไทย

โดยจังหวัดสุพรรณบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง และเพื่อสนองพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการรวมพลังจิตอาสา แสดงน้ำใจ และสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขัง เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ระลึกถึงความห่วงใย และเป็นกำลังใจการอยู่ร่วมกันในสังคมหลังจากออกจากสถานพินิจและเป็นพลังในการช่วยเหลือสังคมต่อไป

          ด้านนายอาคม สุวรรณโน ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดสุพรรณบุรีได้พิจารณาคัดเลือกสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพื้นที่เป้าหมายในการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและเยาวชน

ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๓๙ คน ในการดำเนินโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กและเยาวชนในครั้งนี้