นครปฐม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี จัดประชุมเครือข่ายด้านการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สคร.5 ราชบุรี ประชุมเครือข่ายด้านการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ เพื่อร่วมหาแนวทางการประชาสัมพันธ์ของเครือข่าย สื่อมวลชน สคร.5 จ.ราชบุรี

นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี อนุสรณ์ ภวภูตานันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรค และภัยสุขภาพ เป็นผู้ประชุมชี้แจงพร้อมรับฟังความคิดเห็นของเครือข่ายสื่อมวลชน สคร.5 เพื่อนำไปพัฒนาการสื่อสารให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น พร้อมด้วย คุณดรุณี โพธิ์ศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.นครปฐม และคุณพนารัตน์ ตัณฒ์ไพบูลย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.นครปฐม ให้การต้อนรับและ ร่วมประชุมเครือข่าย โดยมีสื่อมวลชนเครือข่ายในจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมประมาณ 10 คน