จังหวัดตรัง เปิด “ตลาดอาหารปลอดภัย สุขใจวิถีคนเมืองตรัง”เพื่อสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ 2563 และเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคในการซื้ออาหารที่ปลอดภัยตลอดจนสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตอาหาร และสินค้าต่าง ๆ ในชุมชน

จังหวัดตรัง เปิด “ตลาดอาหารปลอดภัย สุขใจวิถีคนเมืองตรัง”

บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง อ.เมืองตรัง จังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด “ตลาดอาหารปลอดภัย สุขใจวิถีคนเมืองตรัง” ทั้งนี้
นายสราวุฒิ ธนาเจริญสกุล นายอำเภอเมืองตรัง กล่าวว่าปัจจุบันยังคงพบปัญหาที่เกิดจากพิษภัยในอาหารทั้งการปนเปื้อนจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค หรือ การนำสารเคมีที่เป็นอันตรายมาใช้ในอาหาร ซึ่งส่งผลอันตรายต่อสุขภาพหากมีการใช้ในปริมาณที่สูง ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาเพื่อยกระดับความปลอดภัยในอาหาร “ครัวไทยสู่โลก” เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในการผลิตและส่งออกสินค้าอาหาร และการบริการด้านอาหารอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ที่มีความปลอดภัยและสุขอนามัยสูง มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล มีการตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยอาหารที่ผลิตทุกขั้นตอน ซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน และยังจะส่งผลให้การค้าขายและเศรษฐกิจของประเทศมีความเจริญและมั่นคงในอนาคต อำเภอเมืองตรัง โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ได้มีการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในอำเภอ ซึ่งอำเภอเมืองตรังได้กำหนดประเด็นอาหารปลอดภัย เป็นประเด็นหนึ่งในการพัฒนาโดยได้ดำเนินการจัดตั้ง “ตลาดอาหารปลอดภัย สุขใจวิถีคนเมืองตรัง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ 2563 และเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคในการซื้ออาหารที่ปลอดภัยตลอดจนสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตอาหาร และสินค้าต่าง ๆ ในชุมชน ซึ่งตลาดดังกล่าวนี้กำหนดให้เป็นตลาดนัดทุกวันเสาร์ที่ 3 ของทุกเดือน

มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง