ม.ล.ปนัดดา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง ‘ศาสตร์พระราชาสู่การศึกษาอย่างยั่งยืน’มอบรางวัลการแข่งขันวิชาการ

ศาสตร์พระราชาสู่การศึกษาอย่างยั่งยืน

     ที่ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ ชั้น 5 อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง ‘ศาสตร์พระราชาสู่การศึกษาอย่างยั่งยืน’ พร้อมทั้งเป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันทางวิชาการสาขาต่างๆ และกล่าวปิดโครงการปิ่นมาลาวิชาการ ‘เอกาทศวิชา เสริมสร้างปัญญาวุฒิ ครั้งที่ 2

ศาสตร์พระราชาสู่การศึกษาอย่างยั่งยืน

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กล่าวว่า โครงการปิ่นมาลาวิชาการ เอกาทศวิชาการ เสริมปัญญาวุฒิ ครั้งที่ 2 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความสามารถทางวิชาการ ตลอดจนได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาและความกล้าแสดงออก รวมทั้งให้ผู้เขาร่วมโครงการเห็นคุณค่าของการศึกษา สำหรับโครงการปิ่นมาลาวิชาการ เอกาทศวิชา เสริมปัญญาวุฒิ ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการแสดง การจัดแสดงนิทรรศการของสาขาวิชาต่างๆ โอกาสนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการของสาขาวิชาต่างๆ