นครปฐมชี้แจงสถานการณ์และช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร กรณีเกิดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส โคโรนา2019 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมอภิรมย์ฤดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมรับทราบสถานการณ์และช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร กรณีเกิดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส โคโรนา2019 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลนครปฐม ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ปลัดจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด หอการค้าจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้แทนผู้ประกอบการโต๊ะจีน ผู้แทนห้างสรรพสินค้า ผู้แทนสถานที่บริการที่พัก/โรงแรม และผู้แทนผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดนครปฐม ร่วมรับทราบถึงสถานการณ์ช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร และวิธีการป้องกันกรณีเกิดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
ทั้งนี้เพื่อให้ภาคธุรกิจที่สำคัญของจังหวัดนครปฐม มีมาตรการในการป้องกันการติดต่อโรค โดยเน้นให้กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจการค้า หอการค้าจังหวัด ชมรมโต๊ะจีน เป็นต้น ได้รับทราบสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกลไกการเฝ้าระวังโรค รวมถึงระบบบริการทางการแพทย์ ให้เกิดความเชื่อมั่นในการป้องกันอันตรายต่อเชื้อโรคด้วย ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้เป็นเวทีให้ผู้ประกอบการได้ให้ข้อเสนอและแลกเปลี่ยนกลวิธีในการใช้มาตรการเพื่อความปลอดภัยจากเชื้อไวรัส

สำหรับสถานการณ์โรคปอดอักเสบจกเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดนครปฐม ณ วันที่ 28 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยตรวจพบเชื้อยืนยันว่าเป็น ปัจจุบันรักษาหายเป็นปกติกลับบ้านได้แล้ว 1 ราย ผู้ป่วยสงสัยซึ่งตรวจไม่พบเชื้อโดยแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคปอดบวมปัจจุบันรักษาหายเป็นปกติกลับบ้านได้แล้ว 1 ราย และผู้ป่วยสงสัยรายที่ 3 ตรวจไม่พบเชื้อ แพทย์สรุปว่าเป็นโรคหลอดลมอักเสบปัจจุบันรักษาหายเป็นปกติกลับบ้านได้แล้วเช่นกัน

ในส่วนมาตรการเฝ้าระวังคัดกรอง และป้องกันควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม และติดตามสถานการณ์โรคทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องทุกวัน มีระบบเฝ้าระวัง การค้นหาผู้ป่วย อย่างต่อเนื่อง รวมถึงประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังอาการ และการป้องกันตนเอง อย่างต่อเนื่องหากมีอาการไข้ ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ และเดินทางมาจากพื้นที่ระบาดของโรค ให้แจ้ง สายด่วนกรมควบคุมโรค DDC Hotline 1422

ซึ่งโอกาสนี้ ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้านผู้ประกอบการโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม ขอความร่วมมือเตรียมช้อนกลางให้พร้อม และสถานที่บริการที่พัก/โรงแรมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เน้นย้ำให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัย รวมถึงมีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือสำหรับพนักงานและผู้ที่เดินทางมาพัก เพื่อเป็นการป้องกันอีกทางหนึ่งด้วย