สุพรรณบุรีเปิดงาน “ ของดีอำเภอหนองหญ้าไซ ใหญ่เบ้อเริ่ม” ส่งเสริมการท่องเที่ยว โชว์วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม

ที่บริเวณ หน้าที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน“ ของดีอำเภอหนองหญ้าไซ ใหญ่เบ้อเริ่ม” ครั้งที่ 2  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมพาพันธ์  – 1 มีนาคม 2563 เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ผลิตผลทางการเกษตรต่างๆในพื้นที่ ที่สำคัญได้แก่ เมล่อนที่ขึ้นชื่อ พืชผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ทางเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ แหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ สินค้า  OTOP ต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของพี่น้องชาวหนองหญ้าไซ  โดยภายในงานได้มีการออกร้านจำหน่ายอาหารอร่อย ที่ถูกสุขลักษณะ /การประกวดแตรวง /การประกวดเงาเสียง “สายัณห์ สัญญา” /การประกวดธิดาเมล่อนจำแลง /โชว์เมล่อนยักษ์ ที่ทางอำเภอหนองหญ้าไซได้จัดสร้างขึ้น เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้ถ่ายภาพเซลฟี่เป็นที่ระลึกอีกด้วย

ด้านว่าที่ร้อยตรีธีรพล โชคนำชัย นายอำเภอหนองหญ้าไซ กล่าวเพิ่มเติมว่าอำเภอหนองหญ้าไซเป็นอำเภอที่แห้งแล้งที่สุดของจังหวัดสุพรรณบุรี จนได้รับฉายาว่าอีสานตะวันตก เกษตรกรจึงได้มีการปรับเปลี่ยนหันไปปลูกพืชอย่างอื่นที่ใช้น้ำน้อย ทดแทนการปลูกข้าวซึ่งใช้น้ำมาก ตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้เวลา 13 ปีในการพัฒนาเมล่อน จนปัจจุบันอำเภอหนองหญ้าไซเป็นอำเภอที่ปลูกเมล่อนมากที่สุดของประเทศไทย และเป็นเมล่อนที่ส่งออกไปต่างประเทศ ด้วย รสชาติ หอม หวาน มัน

 ซึ่งเกษตรกรสามารถควบคุมการผลิตให้ผลิตเมล่อนได้ตลอดทั้งปีปัจจุบัน หญ้าไซเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองเกษตรกรรม ถนนหนทางและสาธารณูปโภคครบครัน แต่ยังคงความเป็นชนบทที่ท่านสามารถมาใช้ชีวิตสบายๆ หลีกเลี่ยงความแออัดในเมือง เจ็บป่วยมีโรงพยาบาลรักษาดูแลอย่างดี ผู้คนที่นี่มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีและเผื่อแผ่มีน้ำใจ ที่สำคัญที่นี่ไม่มีปัญหาอาชญากรรม เปลี่ยนฉายาจากอีสานตะวันตก เป็นหนองหญ้าไซใหญ่เบ้อเร่อ