รมช.เกษตรและสหกรณ์ เร่งขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะแห่งแรกของไทยที่สุพรรณบุรี
วันนี้ (23 พ.ค.63) ที่แปลงเรียนรู้ตำบลนางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายภูสิต สมจิตต์ รอง ผวจ.สุพรรณบุรี อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเกี่ยวข้าวและหุ่นยนต์การเกษตร จาก ม.เกษตรศาสตร์

ลงพื้นที่ขับเคลื่อนแนวทางการจัดทำแปลงเรียนรู้การทำนาข้าวโดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ บนพื้นที่แปลงเรียนรู้ 138 ไร่ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะแห่งแรกของไทย โดยแบ่งพื้นทำกิจกรรม ตามที่ได้มอบหมายไว้ ของแต่ละกรม ตลอดจนภาคเอกชนและมหาวิทยาลัย ซึ่งกรมการข้าวเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ และต้องเริ่มปลูกข้าวในช่วงเดือนมิ.ย.2563 โดยอาศัยเทคโนโลยีอัจฉริยะทั้งหมด ที่สั่งการและตรวจสอบการทำงานได้ด้วยแอพพลิเคชั่นบนมือถือ  เพื่อแสดงให้เกษตรกรได้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเข้ามามีส่วนช่วยในการอำนวยความสะดวก ลดต้นทุนการผลิต และลดภาระของเกษตรกรได้อย่างไร

          นอกจากนี้ ยังได้มีการแบ่งพื้นที่บางส่วนให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำแปลงเกษตรสาธิต โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยเช่นกัน เช่น การทำปศุสัตว์ การปลูกพืชสวน พืชไร่ การทำประมง เป็นต้น ทั้งนี้ สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรี มีเกษตรกรที่เป็นชาวนามากกว่า 1 แสนครัวเรือน มีพื้นที่นา มากถึง 1 ล้าน 3 แสนไร่

โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดหวังว่าแปลงเรียนรู้การทำนาข้าวโดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะแห่งนี้ จะยังประโยชน์มาสู่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่สุพรรณบุรีและทั่วประเทศ