สธ.กาญจน์เลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 64 พร้อมมอบรางวัล อสม.ดีเด่นระดับเขตและระดับจังหวัดปี 63
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 พร้อมชื่นชมและแสดงความยินดีแก่ อสม. ที่ได้รับรางวัล อสม.ดีเด่นระดับเขตและระดับจังหวัด ประจำปี 2563

นพ.นิพนธ์  พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีพุทธศักราช 2564 พร้อมมอบรางวัล อสม.ดีเด่นระดับเขตและระดับจังหวัด ประจำปี 2563 โดยที่ทั้งหมด 12 สาขาได้แก่

 1. อสม.ดีเด่นระดับเขตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ นางราตรี จันทร์แย้ม ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน
 2. สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นายคะนึง ลิ่วเวหา ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง
 3. สาขาสุขภาพจิตชุมชน นางยลรดา วาราชนนท์ ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง
 4. สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน นายบุญธวัฒน์ วงษ์คำมี ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ
 5. สาขาการบริการสุขภาพใน ศสมช. และการสร้างหลักประกันสุขภาพ นางพะยอม ศรีจันทร์

ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง

 1. สาขาการคุ้มครองบริโภคด้านสุขภาพ นางแสงเดือน แซ่ล้อ ต.พังตรุ อ.พนมทวน
 2. สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ นายบุญมา พันธุ์แสน ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค
 3. สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน นายสุวรรณ สนนาค ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง
 4. สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน นางศิรินุช เอี่ยมสอาด ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง
 5. สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก นางศิริพร ชื่นสุวรรณ ต.เกาะสำโรง อ.เมืองกาญจนบุรี
 6. สาขาทันตสุขภาพ นางสาวสง่า เมืองมนต์ ต.พังตรุ อ.พนมทวน
 7. สาขาการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อ นางสาวจงรักษ์ เจิมสุวรรณ ต.สระลงเรือ

อ.ห้วยกระเจา

 

ด้าน นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  ได้กล่าวชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ อสม.ดีเด่น ระดับเขต และจังหวัด ประจำปีพุทธศักราช 2563 ซึ่งเป็นผลมาจากความมุ่งมั่น ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งผลงานเป็นความภูมิใจของชมรม อสม.และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ จะเห็นได้ว่า อสม.เป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  อยู่เคียงข้างกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และอยู่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และสามารถจัดการสุขภาพในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง จนประสบผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับ โดยเฉพาะจากสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกยอมรับในผลงานของ อสม. รวมทั้งขอบคุณทีมผู้ดำเนินการจัดการประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดคณะกรรมการทุกท่าน เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทุกอำเภอ ที่ได้ส่ง อสม.เข้าประกวด และขอขอบคุณ อสม.ทุกท่าน ที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้รับฟังและเรียนรู้ ในผลการดำเนินงานของพี่น้อง อสม.ในอำเภอต่างๆ และนำประสบการณ์ที่ได้ ไปพัฒนาการทำงานตามความเหมาะสมของพื้นที่ต่อไป รวมทั้งเกิดเครือข่ายในการดำเนินงานร่วมกัน ซึ่งก็จะเกิดคุณค่าอย่างมาก