ตรัง ขุดลอกเหมืองสาธารณะประโยชน์

ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามโครงการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562  จำนวน 3  แสนบาท โดยการขุดลอกเหมืองสาธารณะประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนและเกษตรกร

ที่หมู่ที่ 5 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยงจังหวัดตรัง  นายธานินทร์ ทองขโชค  ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง นำคณะเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังและสื่อมวลชนลงพื้นที่ดูงานในโครงการขุดลอกเหมืองสาธารณะประโยชน์ ถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง ซึ่งก่อนหน้านี้พื้นที่แห่งนี้ เป็นเหมืองขนาดเล็ก และมีวัชพืชปกคลุม ทำให้น้ำไหลไม่สะดวก ส่งผลให้ประชาชนและเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ทั้งปัญหาน้ำท่วม และปัญหาขาดแคลนน้ำ

ทั้งนี้นายชำนาญ  กานต์นภัทร  ปลัดอาวุโสอำเภอนาโยง เปิดเผยว่า ตามที่ พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ  รองนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 ได้จัดสรรงบประมาณตามโครงการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองรายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 ซึ่งอำเภอนาโยงได้รับงบประมาณมาดำเนินโครงการขุดลอกเหมืองสาธารณะประโยชน์ จำนวน 3 แสนบาท  ซึ่งได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์จังหวัด การสร้างฐานเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม โดยประชาชนหมู่ที่ 5 และหมู่ใกล้เคียงของตำบลนาหมื่นศรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เน้นการทำนา แต่ประชาชนได้หยุดการทำนาและกลายเป็นนาร้าง เนื่องจากเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้ง เพราะพื้นที่จุดนี้ เป็นทางไหลผ่านของน้ำจากพื้นที่ใกล้เคียง เหมืองสาธารณะประโยชน์สายนี้มีสภาพตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุมเต็มพื้นที่ ทำให้น้ำไหลไม่สะดวก และไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ ทางอำเภอนาโยงได้รับทราบปัญหาจากประชาชน จึงได้ขอรับงบประมาณการขุดลอดเหมืองสาธารณะประโยชน์ ระยะทางความยาว 1,030 เมตร กว้าง 2.50 เมตร ลึก 1.20-1.50 เมตร ขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ  ทำให้น้ำไหลสะดวกมากขึ้นสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนและเกษตรกร สามารถกลับมาทำนาได้ตามปกติ