ตรัง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯติดตามการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 6 ติดตามการดำเนินช่วยเหลือเกษตรกรในจังหวัดตรัง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 9 หมื่นราย เป็นเงินกว่า1พันล้านบาท

ที่ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง นายจรูญศักดิ์  สุขขุม  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ให้การต้อนรับนายมนัส   กำเนิดมณี   ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 6 และคณะ เดินทางมาตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการรอบที่ 2 และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการนพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ทั้งนี้นายจรูญศักดิ์  สุขขุม  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง  ได้สรุปรายงานผลการเยียวยาเกษตรกรตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เห็นชอบอนุมัติมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยจ่ายเงินเยียวยาเดือนละ 5 พันบาท ระยะเวลา3 เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2563 กลุ่มเป้าหมายไม่เดิน 10 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 1 แสน 5 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วที่กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง

ในส่วนของจังหวัดตรัง มีเกษตรกรขึ้นทะเบียน(ข้อมูลเกษตรกรมีความซ้ำซ้อน)  จำนวน 243,436 รายประกอบด้วย 4 ด้านคือ ด้านยางพารา 113,926 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.80 ด้านพืช 94,636 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.88 ด้านปศุสัตว์ 28,867 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.86 ด้านประมง 6,007 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.45 ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เกษตรกรได้เงินแล้วจำนวน 1,058,325,000 บาท และมีเกษตรกรยื่นอุทธรณ์ที่มีชื่ออยู่ในจังหวัดตรัง จำนวน 1,627 ราย ได้รับการแก้ไขปัญหาแล้ว 152 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณา 5 ราย นำเข้าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินเยียวยา 1,470 ราย  นอกจากนี้ยังได้รายงานแผนการดำเนินในด้านโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และอื่นๆ  ทั้งนี้นายมนัส   กำเนิดมณี   ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 6  พอใจในผลการดำเนินของจังหวัดตรัง ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  ที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์