ตรัง โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
จังหวัดตรัง จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่วัดสาริการาม อ.เมืองตรัง  จังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่นการวิเคราะห์ดิน  การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย ในพระราชวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้กำหนดจัดงานทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 22 – 31 กรกฎาคม 2563 และในส่วนของจังหวัดตรังได้บูรณาการร่วมกับเทศบาลสัญจรของเทศบาลตำบลโคกหล่อ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การลงนามถวายพระพร  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้แก่ คลินิกพืช   คลินิกดิน  คลินิกปศุสัตว์  คลินิกประมง คลินิกข้าว คลินิกยางพารา คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย และคลินิกอื่นๆ ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แม่บ้านเกษตรกร ตลาดเกษตรกร และการให้บริการของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน คาดว่าจะมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตรไม่น้อยกว่า 500 คน