ตรังปล่อยสัตว์น้ำสัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
จังหวัดตรังปล่อยสัตว์น้ำสัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีปล่อยสัตว์น้ำสัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า จำนวน 500,000 ตัว ณ บริเวณสระน้ำเฉลิมพระเกียรติ (สระหนองเดา) หมู่ที่ 6 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง  ด้วยในวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรมประมงจึงได้จัดทำโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำใน 76 จังหวัด ๆ ละ 500,000 ตัว (ห้าแสนตัว) ในห้วงเดือนกรกฎาคม ซึ่งพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) จำนวน 500,000 ตัว (ห้าแสนตัว) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการปล่อยและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ อีกทั้งเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ