สุพรรณบุรี นำร่องการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด มุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ ตาม นโยบายรัฐบาล

วันนี้(20 ส.ค.63) ที่ห้องประชุมพลายชุมพล โรงแรมสองพันบุรี นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวถึงการการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด ว่า

ทุกฝ่ายต้องบูรณาการร่วมกัน ในทุกมิติ เช่นการใช้พลังงานใน ครัวเรือน ภาคธุรกิจการค้า การขนส่ง การจัดการของเสียทั้งขยะมูลฝอยและน้ำเสีย และการใช้ปุ๋ยเคมีในกิจกรรม การเกษตร เป็นต้น

ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ทำหน้าที่ขับเคลื่อนตามหลักการ ดังนั้น ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น สามารถนำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก และแผนการลดก๊าซเรือนกระจก ไปกำหนดเป็นนโยบาย แผน เป้าหมาย และแนวทางปฏิบัติ ในการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ ตาม นโยบายรัฐบาล

อีกทั้งเพื่อให้จังหวัดทราบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในขอบเขตการปกครองของตนเอง การวิเคราะห์มาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับบริบทของจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับจังหวัด ตลอดจน การประสานเชื่อมโยง การทำงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถบริหารงาน แก้ไขปัญหา พัฒนาพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัดด้วย

ทั้งนี้ จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการในปี 2563 ได้แก่ สุพรรณบุรี อุทัยธานี นครราชสีมา เชียงใหม่ และกาฬสินธุ์