พม.รับลูก  วปอ.62 มอบบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสกาศพร้อมจับมือ กสศ.ดูแลเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อเร็วๆนี้  ที่บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 5 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  นายสมยศ ศิลปีโยดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62  ในกิจกรรม “จิตอาสา” เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้  โดยนักศึกษาวิทยาลัย วปอ. รุ่นที่ 62  โดยมี  พลโท พิสัณห์ ปฐมเอม  เป็นผู้อำนวยการ    ซึ่งได้มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้  จำนวน 4 หลัง  โดยจำนวนนี้  มีเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่อยู่ในโครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา   ในอำเภอหนองปรือ  เข้ารับสิทธิ์ในครั้งนี้ด้วย  โดยมี นางสาวแรมรุ่ง  วรวัธ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นักศึกษา วปอ.รุ่น 62 นำคณะและเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้  ซึ่งได้รับการสนับสนุนกำลังทหารจาก  มทบ.17  จากกองพลทหารราบที่ 9 ที่เข้ามาช่วยเหลือในการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ดังกล่าว  และพร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณการช่วยเหลือในโอกาสต่อๆไปด้วย

ด้าน  นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี  กล่าวว่า  ในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มีโครงการหนึ่งที่ได้ได้ร่วมกับ วปอ.รุ่น  62  โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้เข้าศึกษาใน  วปอ.รุ่น  62  มีความสนใจที่ทำจิตอาสา  เพื่อสังคมโดยการสร้างบ้าน  โดยร่วมกับท้องถิ่นและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  (กสศ.)  ดูเรื่องการดูที่อยู่อาศัย  เพื่อให้ประชาชนที่ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา  โดยจะเสนอไปยัง วปอ.62 ก็ได้รับการคัดเลือกให้สร้างใป้กับเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา  และไร้ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอหนองปรือ  ส่วนการดูแลเรื่องที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา  ก็จะได้ดูแลด้วย  หลังจากที่พ่อแม่ไม่ได้ดูแล  เด็กจะได้มีความมั่นคงในชีวิตต่อไป

สำหรับการทำงานกับ  กสศ.  พม.ก็จะมีเงินสงเคราะห์เร่งด่วนสำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา  เพื่อที่จะให้เด็กได้รับการศึกษา  และสนับสนุนเรื่องความเป็นอยู่ส่วนหนึ่ง  ส่วนเรื่องที่อยู่อาศัยก็จะดูแลซ่อมแซมเพื่อให้เด็กได้อยู่ได้  ส่วนผู้ด้อยโอกาสก็มีสถาบันเพาะกล้าที่รองรับเด็กในกลุ่มนี้อยู่แล้ว  โดยครอบครัวที่ไม่สามารถส่งลูกเรียน  หรือด้อยโอกาสทางการศึกษา  ก็สามารถส่งเข้ามมาอยู่ในสถาบันดังกล่าวได้   โดยจะได้รับการสนับสนุนเรื่องของค่าใช้จ่าย  ทั้งอาหารการกินและส่งเข้าเล่าเรียน  ให้ได้รับการศึกษาจนจบภาคบังคับ  เมือจบแล้วเด็กก็สามารถเรียนให้จบปริญญาตรีได้ด้วย  หากเด็กมีความต้องการที่จะเรียน  ยกตัวอย่างเด็กที่อำเภอหนองปรือ  ที่ไม่มีโอกาสเรียนตั้งแต่ชั้นปฐมวัย  หากมีผู้รับอุปการะ  ก็สามารถส่งต่อเพื่อให้เด็กได้รับอนาคตที่ดีได้

เกี่ยวกับลูกพระดาบส  ก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่เป็นทางเลือก  พม.จะประสานกับวิทยาลัยเกษตรกรรมจังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสได้เข้าไปเรียนได้รความรู้เพื่อเกิดความยั่งยืนในอนาคตได้