เดลินิวส์ ปรับทัพ กอง บก. ศูนย์ข่าวทั่วประเทศ เชื่อมั่นตามสโลแกน “อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์”

ตามที่ นางประพิณ รุจิรวงศ์ พร้อมด้วย นางสิริวรรณ พันธุ์ปรีชากิจ และนายปารเมศ เหตระกูล กรรมการบริหารรับผิดชอบบรรณาธิการบริหาร”เดลินิวส์” ประชุมกองบรรณาธิการเพื่อมอบนโยบายการทำงานทีเน้นให้สื่อหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ นำเสนอข่าวสารต่างๆไปด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายอภิชัย รุ่งเรืองกุล รอง บก.การบริหาร รักษาการหัวหน้าข่าวภูมิภาค, นายเลอภพ โสรัตน์ รอง บก.บริหาร, นายสมชาย ปถะคามินทร์ นายนพปฎล รัตนพันธ์ผช.บก.บริหาร,นายธีระชัย ทองเสน นายธีรพงศ์ เหลืองทองกุล บก.ข่าวหน้า 1,นายณรงค์ สัจจะภูริภูมิ บก.เว็บไซต์,นายสมาน พิมพ์โคตร หน.ข่าวเกษตร,นายวีระศักดิ์ แป้นสุวรรณ นายวรพล เพชรสุทธิ์ นายอดิสร กล่ำเชาว์ ผช.หัวหน้าข่าวภูมิภาค,นายวัชระ พัฒนศรี หน.ศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคตะวันตก,นายเผอิญ ไทยสม หน.ศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคกลาง,นายอเนก วันทิพยา หน.ศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคตะวันออก,นายสนั่น เข็มราช หน.ศูนย์ข่าวเดลินิวส์ประจำภาคเหนือตอนบน,นายเดชา พุฒิกานนท์ หน.ศูนย์ข่าวเดลินิวส์ประจำภาคเหนือตอนล่าง,นายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม หน.ศูนย์ข่าวเดลินิวส์ประจำภาคอีสานตอนบน,นายประเมธ เพราะพินิจ หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ประจำภาคอีสานตอนล่าง,น.ส.อรุณี วิทิพย์รอด หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ประจำภาคใต้ตอนบน และนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ ร่วมประชุมที่สำนักงานใหญ่ น.ส.พ.เดลินิวส์ “โดยเน้นการทำงานของหนังสือพิมพ์ในปัจจุบัน รวมทั้งการทำงานระหว่างนักข่าวต่างจังหวัดกับเว็บไซต์

นายวัชระ พัฒนศรี หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคตะวันตก กล่าวว่าจากการที่ได้เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย เพื่อแจ้งให้ผู้สื่อข่าวในสังกัดของแต่ละศูนย์ฯทราบ ทำให้ทราบว่า น.ส.พ.เดลินิวส์ จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทำงานเพื่อให้มีความรวดเร็วว่องไว จากนโยบายของผู้บริหารทำให้ศูนย์ข่าวทั่วประเทศและผู้สื่อข่าวมีกำลังใจในการทำงานเพื่อ น.ส.พ.พิมพ์เดลินิวส์ มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้บริหารที่มีความเข้าใจถึงการทำงานของกอง บก.และผู้สื่อข่าวต่างจังหวัด ได้ดีเชื่อว่าต่อไปนี้ชาวสีบานเย็น จะร่วมมือร่วมใจการทำงานเพื่อให้ความเชื่อมั่นตามสโลแกน   “อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์”