อพท.7 ขับเคลื่อน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาพุหางนาค จังหวัดสุพรรณบุรี

 

ที่ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การค้าโตโลโปตี้ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาพุหางนาค จังหวัดสุพรรณบุรี”

ซึ่งจัดโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษ7 ร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน ถึงประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่ทางธรณีวิทยาของ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ทั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันนำไปสู่แนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวธรณีวิทยาพุหางนาคและพื้นที่เชื่อมโยงเมืองโบราณอู่ทอง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างสมบูรณ์แบบและเป็นรูปธรรม