นครปฐม หารือพัฒนาคลองเจดีย์บูชาอย่างยั่งยืนตามหลักประชารัฐ

นครปฐม หารือพัฒนาคลองเจดีย์บูชาอย่างยั่งยืนตามหลักประชารัฐ

วันนี้ (8 ก.ย.63) ที่ที่ห้องประชุมพิมานปฐม ศาลากลางจังหวัดนคปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารจัดกรและพัฒนาคลองเจดีย์บูชาอย่างยั่งยืน ตามหลักประชารัฐ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาคลองเจดีย์บูชาอย่างยั่งยืนตามหลักประชารัฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมคลองเจดีย์บูชาอย่างยั่งยืน ครอบคลุม สอดคล้อง โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานราชการ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

คลองเจดีย์บูชา เป็นคลองสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญอย่างมาก รวมถึงใช้เป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทางไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ตลอดรัชสมัยรัชกาลที่ 4 มีระยะทางรวม 24.242 กิโลเมตร ปัจจุบันคลองเจดีย์บูชาประสบปัญหาน้ำเสีย และปัญหาวัชพืชกีดขวางทางน้ำ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหน่วยงานราชการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้ร่วมกันพัฒนาคลองเจดีย์บูชา โดยการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชมาอย่างต่อเนื่อง

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดนครปฐม ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาคลองเจดีย์บูชาอย่างยั่งยืนตามหลักประชารัฐ กล่าวว่า ตนเองเป็นคนนครปฐม จึงอยากทำคุณประโยชน์เพื่อตอบแทนให้กับจังหวัดนครปฐม ในการร่วมกันพัฒนาคลองเจดีย์บูชา ซึ่งเป็นคลองสำคัญในประวัติศาสตร์ให้กลับมางดงาม และพัฒนาการเดินทางด้วยเรือ เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรม ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางมานมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ทางเรือ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง

ด้าน นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงาน รวมทั้งท้องถิ่นที่ร่วมกันดูแลแก้ไขปัญหาผักตบชวาในพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้กับประชาชนมาโดยตลอด ซึ่งขอให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือประชาชนและสถานประกอบการที่อยู่ริมฝั่งคลองช่วยกันคนละไม้คนละมือ ร่วมพัฒนาคลองเจดีย์บูชา เพื่อฟื้นฟูคลองเจดีย์บูชาให้เป็นคลองประวัติศาสตร์สายสำคัญของจังหวัดนครปฐมตลอดไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว