คณะอนุกรรมาธิการ ตสร. วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนระบบชุมชนตำบลเข้มแข็ง จังหวัดกาญจนบุรี

วันนี้(9 ก.ย.63)นายอนุศักดิ์  คงมาลัย  รองประธานคนที่ 2 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา พร้อม คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน เพื่อติดตามการขับเคลื่อนระบบชุมชนตำบลเข้มแข็ง  ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางสังคม และแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมืองและด้านสังคม  ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี
โดยนายอนุศักดิ์ กล่าวชื่นชมการสร้างงานในชุมชนและมีความโดดเด่นในการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกับภาครัฐ ทุกห่วงโซ่ต้องมีความเข้มแข็ง ซึ่งจุดเด่นของบ้านท่าเสา คือมีศูนย์สาธิตการเกษตร ที่สามารถจับต้องได้ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในที่ดิน ด้วยการอนุรักษ์ผืนป่า ที่สร้างความหลากหลายทางชีวภาพการส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชุมชนในภาพรวม ซึ่งสภาองค์กรชุมชน จะเป็นอีก 1 เสาหลัก ในการสร้างพลังไปสู่ความสำเร็จ ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ด้าน  นายพิพัฒน์ แก้วจิตคงทอง กล่าวว่า วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนตำบลท่าเสา เป็นศูนย์รวมกิจกรรมของชุมชนทำให้คนในชุมชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสร้างอาชีพ มีรายได้เพิ่ม ไม่เป็นหนี้นอกระบบและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและส่งผลต่อการรวมตัวรักษาผืนป่าและสิ่งแวดล้อม ทำให้สมาชิกอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุล ซึ่งกว่าจะประสบผลสำเร็จอย่างที่เห็นในวันนี้ ต้องทำให้ชาวบ้านเชื่อมั่น ให้เค้ารู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน แต่ปัจจุบันเกิดปัญหาเรื่องที่ดินในการตั้งร้านค้า และการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้าตลอดจนการขอมาตรฐานสินค้า ต่างๆ
ชุมชนจึงขอเสนอเรื่องธนาคารที่ดิน ขอเช่าซื้อที่ดินผ่อนส่ง 30 ปี ในจังหวัดกาญจนบุรี การขอใช้ที่ดินป่าเสื่อมโทรม /การใช้พื้นที่ราชพัสดุของทหารหลังศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งต้องการขอคืนพื้นที่ป่าในบริเวณดังกล่าว/ เพื่อเสนอต่อ กมธ.สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่ในครั้งนี้  คณะฯ จะได้สรุปทุกประเด็นเพื่อเสนอต่อ ประธานวุฒิสภา  และจะลงพื้นที่อีกครั้ง เพื่อคิดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว