อพท.7 ลงพื้นที่คืนข้อมูลกิจกรรมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 ลงพื้นที่คืนข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนขยายผล เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2563 ภายใต้กิจกรรมพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทางเลือกเชื่อมโยงจังหวัดสุพรรณบุรี (เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิต) ณ ชุมชนบ้านหนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ,ชุมชนในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ,และชุมชนจีนแคะ ต.ห้วยกระบอก จ.ราชบุรี เพื่อผลักดันให้พื้นที่พิเศษ ๗ เป็นพื้นที่ที่มีการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ดำเนินการตามตัวชี้วัดจำนวนสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยว (CT) จากทุนวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดการพัฒนาศักยภาพผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทำให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสลงมือทำ และสร้างประสบการณ์ตรงกับเจ้าของวัฒนธรรม ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชนและเกิดการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1