อพท.7 พร้อมคณะลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่ จ.เลย

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 โดย ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ7 และเจ้าหน้าที่อพท.7 จัดกิจกรรม “การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) และสร้างแนวทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”
โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
โดยได้รับเกียรติจาก นายธรรมนูญ ภาครูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องการใช้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)
เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญอันนำไปสู่แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ณ โรงแรม เชียงคานริเวอร์เมาเท่น รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย