ตรัง ลงนามบันทึกความร่วมมือ ตรัง-สตูล ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเที่ยว

จังหวัดตรังและจังหวัดสตูล  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการเกษตรขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดการพัฒนาในมิติทางเศรษฐกิจของภาครัฐและภาคเอกชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรมตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล

ที่โรงกาแฟมาเจอนี่ จ.ตรัง นายลือชัย  เจริญทรัพย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการเกษตร ซึ่งความร่วมมือฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างจังหวัดตรังและจังหวัดสตูล เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร ตลอดจนระบบเครือข่ายคมนาคมเพื่อให้การขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดการพัฒนาในมิติทางเศรษฐกิจของภาครัฐและภาคเอกชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรมตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดทำบันทึกความร่วมมือร่วมกัน

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ เพื่อส่งเสริม ผลักดัน และประสานความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการเกษตร ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดทั้งทางบกและทางน้ำให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของชาวไทยและชาวต่างชาติ   เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาเส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยวทั้งทางบก  โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community -based Tourism) และการท่องเที่ยววิถีเกษตรเพื่อกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่  พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวและการเกษตรเพื่อเป็นกลไกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูล รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการและศักยภาพของผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวและเกษตรให้มีมาตรฐาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน  ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าด้านการเกษตร โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรม