อพท.7 การจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง

วันนี้(22 ก.ย.63) เวลา 09.00 น. สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 โดย ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7

มอบหมายให้ นางสาวดรุณี วิยะเอี่ยมพิกุล เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ กล่าวเปิดกิจกรรมและเข้าร่วมการประชุมร่วมบูรณาการการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ซึ่งอพท.7 ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำโครงการ การทบทวนและจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะ6 ปี (พ.ศ.2565-2570)

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และประเมินความสำเร็จแผนแม่บทบรูณาการการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง

และเพื่อตอบสนองเป้าหมายการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและการบริการ ณ ห้องประชุมโตโลโปตี้ ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี